Predicaat Sociaal Veilige School

De Stichting Veilig Onderwijs helpt scholen met het op orde brengen en houden van sociaal veiligheidsbeleid. Daarbij gaan we uit van de wensen van de school (visie) en al haar betrokkenen: bestuur, directie, leerkrachten, leerlingen en ouders.

We zorgen ervoor dat de school kan beantwoorden aan de wettelijke eisen en we hebben oog voor de losse eindjes. Met onze expertise zijn wij voor u een betrouwbare, onafhankelijke partner bij al uw inspanningen om de school een veilige leef-, leer-, en werkomgeving te maken voor allen.

Hoofdwerkzaamheden

Visievorming
Soms is het nodig eerst met elkaar te bepalen welke onderliggende visie de school hanteert bij het bepalen van het veiligheidsbeleid. Wij helpen daarbij. Scholen verschillen: In samenstelling van de leerlingenpopulatie, in de sociale context waarin de school zich bevindt en de contacten met de omgeving. Dat vraagt om een eigen visie op de vormgeving van het veiligheidsbeleid.

Een up-to-date sociaal veiligheidsbeleid
Wij helpen met het opstellen van een samenhangend veiligheidsbeleid inclusief alle, op grond van de Wet Veiligheid op School, verplichte onderdelen.

Evalueren en bijstellen
Veiligheidsbeleid is geen papieren werkelijkheid. De uitwerking ervan moet systematisch geëvalueerd en bijgesteld worden. Jaarlijks dient de veiligheidsbeleving van alle betrokkenen bij school gemonitord te worden. Ook dat is een wettelijke verplichting. Wij helpen u bij het samenstellen van een geschikt instrumentarium hiervoor en ondersteunen bij de toepassing. Uiteraard dienen de resultaten en bevindingen te leiden tot bijgesteld beleid. Wij ondersteunen bij het vormgeven van deze cyclische kwaliteitszorg.

Wilt u ook het predicaat Sociale Veilige School voor uw school, neem dan contact met ons op. U kunt ons bereiken via contact@stichtingveiligonderwijs.nl.

Predicaat Sociaal Veilige School
Wanneer de hoofdzaken zoals hiervoor beschreven gerealiseerd zijn, verstrekken wij het predicaat Sociaal Veilige School.
Hiermee toont de school een veilige leer-, en leefomgeving te bieden en continu oog te hebben voor het verbeteren van de veiligheidsbeleving in en rond de school. Met het predicaat verstrekken wij ook een inloopmat, die voorzien kan worden van het schoollogo. Een ieder die de school betreedt, wordt gewezen op de aandacht voor veiligheid.

Andere en aanvullende diensten
Wij bieden onze expertise aan, via diverse diensten, in het belang van een veilig schoolklimaat. We nemen daarbij steeds een onafhankelijke positie in. Zo kunt u een beroep op ons doen voor het:

 • Verrichten van observaties op school
 • Coachen van teamleden en leerlingen
 • Voeren van bemiddelingsgesprekken met eventuele verslagen
 • Overnemen van de communicatie van ouders bij escalaties
 • Verlenen van school-counseling voor leerling en leerkracht
 • Aanbieden van een extern vertrouwenspersoon
 • Aanbieden van een gezinsspecialist op school (schoolmaatschappelijk werker)
 • Verzorgen van workshops voor leerlingen
 • Verzorgen van ouderavonden
 • Omgaan met Veilig Thuis meldingen
 • Verkrijgen van een cursus “Beleid op de school sociale veiligheid”
 • Verkrijgen van een cursus “De Sociale veiligheidscoördinator”(antipestcoördinator)

Sociale veiligheid in school heeft veel aspecten. Het is veel meer dan het opstellen van een aantal regels en afspraken. Er moet sprake zijn van doordacht beleid. Beleid waaraan de werkelijkheid van alledag getoetst moet worden. Waarbij gedegen gemonitord moet worden, geëvalueerd, bijgesteld en opnieuw getoetst. Daarbij stelt de overheid inmiddels hoge kwaliteitseisen aan scholen via de Wet Sociale Veiligheid op School. De inspectie kijkt mee en controleert of het geformuleerde beleid en de vigerende praktijk met elkaar in overeenstemming zijn. En -als afronding- de toets der kritiek kunnen weerstaan. En dat is geen afvinklijstje maar een continu proces, elke dag opnieuw.

Stichting Veilig Onderwijs

Heeft u interesse in het predicaat Sociaal Veilige School? Neem dan contact met ons op.