Medenzeggenschapsraad & Ouderraad - Stichting Veilig Onderwijs

MENU
Ga naar de inhoud

Medenzeggenschapsraad & Ouderraad

Ouders-Leerlingen > Ouders
HandGeven
Medenzeggenschapsraad
Wat is een Medezeggenschapsraad?
In de medezeggenschapsraad zitten vertegenwoordigers van personeel en ouders. De medezeggenschapsraad houdt zich bezig met schoolse zaken met name op het gebied van: identiteit, organisatie, beleid, onderwijs, personeel en ouderbetrokkenheid. De ouders in de MR kunnen meepraten en meedenken over de ontwikkelingen op de school van hun kinderen. U doet dat samen met andere ouders en teamleden. Als MR-lid vertegenwoordigt u de andere ouders van de school. Zij kunnen u aanspreken om namens hen onderwerpen in de MR-vergadering in te brengen. Bijvoorbeeld wanneer er vragen zijn over het overblijven, of waarom er een vakleerkracht voor gym is en niet voor muziek. U kunt een schakelpersoon zijn tussen de ouders en de school.

Op het niveau van een schoolbestuur functioneert een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad(GMR). Vanuit elke medezeggenschapsraad van een school van dat bestuur is er een personeels- en/of een oudervertegenwoordiger afgevaardigd naar de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Deze raad behandelt uitsluitend aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn voor de aangesloten scholen bij dat bestuur.

Ouderraad
Wat is de ouderraad?
De ouderraad is dé schakel tussen de ouders en de school. Zij organiseert verschillende activiteiten op school of ondersteunt daarbij. Zij zet zich in om ouders meer te betrekken bij de school. Hoe zij dat doen, verschilt per school. Ouders die betrokken zijn, denken en praten mee waardoor zij positief kunnen bijdragen aan het schoolleven en het onderwijs. Waar het kan, wordt geholpen om het schoolleven van de leerlingen prettiger te maken. De ouderbijdrage biedt daarvoor de middelen. De ouderraad vormt een achterban en een klankbord voor de schoolleiding en de Medezeggenschapsraad.
Om die rol goed te kunnen vervullen hoort de ouderraad open te staan voor vragen en opmerkingen van zowel ouders als de schoolleiding. De OR onderhoudt contact met de MR (medezeggenschapsraad) en de achterban (alle ouders). Het doel van de OR is het stimuleren en ondernemen van activiteiten die bijdragen aan een goed schoolklimaat, in samenwerking met andere ouders.

Activiteiten van de ouderraad
De activiteiten van de OR zijn meestal verdeeld over verschillende commissies gecoördineerd door een lid van de OR en aangevuld met ouders die zich hebben opgegeven als vrijwilliger. Het OR lid koppelt tijdens de vergadering terug wat de stand van zaken is in de betreffende commissie. De commissies hebben buiten de vergaderingen van de OR zelf hun eigen overleg. De leden en de verdeling van de commissies staan overzichtelijk in een takenoverzicht. Samen met vele andere ouders, die aangegeven hebben graag te willen helpen, kunnen de OR commissies hun activiteiten uitvoeren.

Wat doet de ouderraad niet doet.
 Individuele problemen van ouders en leerlingen oplossen.  

Note:
Deze beschrijving zijn slechts enkele richtlijnen en daardoor kan het per school verschillen. SVO kan u helpen dit op maat te maken voor uw school.
Terug naar de inhoud